GPP EKSTRAKLASY FTS 2015

Kalendarz GPP EKSTRAKLASY FTS 2015 ->

Regulamin GPP EKSTRAKLASY FTS 2015 ->


Nabór ofert:

Pełna treść ogłoszenia ->

Wzór oferty ->

Zadanie powinno zostać zrealizowane w terminie do 07.12.2015 r.

Oferty należy przesłać pocztą na adres:
Biuro GPP Ekstraklasa FTS
Arciszewskiego 7/2
76-200 Słupsk
oraz skan oferty pocztą elektroniczną do: adamzieciak@slupsk.home.pl

Do oferty należy załączyć:
a) opinię właściwego zarządu wojewódzkiego 
b) kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego lub wysłania e-maila).